مدارک مورد نیاز جهت ثبت حواله ارزی در سامانه نیما

متقاضیان محترم حواله در سامانه نیما جهت ثبت حواله بانکی شما در سامانه نیما مدارک زیر را تهیه فرمایید و به شماره موبایل یا ایمیل ما ارسال فرمایید . ۱- آگهی تاسیس ۲- آگهی آخرین تغییرات ثبتی ۳- آگهی امضاداران ۴- آگهی روزنامه رسمی ۵- آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی ۶- کداقتصادی ۷- کپی … ادامه خواندن مدارک مورد نیاز جهت ثبت حواله ارزی در سامانه نیما